งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0736
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิชาภรณ์ วันเพ็ง 1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
2 โรงเรียนบ้านกราม
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ ดวงอาจ 1.นาง น้ำฝน กำลังเดช
3 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ริกำแง 1.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
4 โรงเรียนบ้านหนองจิก
76.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จารุวรรณ คำสุข 1.นางสาว ชนัญญา พันแก่น
5 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
74.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธัญชนก กล้าหาญ 1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน