งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  ปฐมวัย
รหัสกิจกรรม :
0703
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกราม
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภัสนันท์ ชารีกัน
2.เด็กหญิง สุภาวดี อวดอ่อน
3.เด็กหญิง กัญจนาพร สีน้อย
1.นาง อรนุช สามารถ
2.นางสาว สุภัทรา ศรสันต์
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พีรพร วรรณทอง
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา เสน่หา
3.เด็กหญิง กันยรัตน์ อินธิเดช
1.นาง นิตยา จำปา
2.นาง พิลัยรัตน์ จอมสว่าง
3 โรงเรียนบ้านหนองจิก
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรายุทธ จันทร์นาม
2.เด็กชาย วรินธร หรรษา
3.เด็กหญิง ปริลชญาพร พิมเสน
1.นางสาว บัวพรรณ แสวงวงค์
2.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
4 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ประทุมวงศ์
2.เด็กหญิง เกษศิณี กวางลา
3.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ พิลาภ
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นาง จันทร์ไสว เบ็ญจมาศ
5 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปกรณ์ บริบูรณ์
2.เด็กหญิง สุปวีณ์ ศรียันต์
3.เด็กหญิง ปนัดดา สุพรรณ์
1.นาง สุวรรณา มวลสุข
2.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
6 โรงเรียนบ้านชำเขียน
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นันทิยา แก้วดี
2.เด็กหญิง ชุติกานต์ สีม่วง
3.เด็กหญิง สมิตา ศรีสุข
1.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
2.นางสาว ปวีณา วงษ์ชาติ
7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
77.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นวพล จันทร์เพ็ง
2.เด็กหญิง สุภากรณ์ วรเชษฐ
3.เด็กหญิง อภิชญา คุณเจริญ
1.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
2.นางสาว สุวรรณา ยาหอม
8 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
76.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชัชดารัตน์ บังคม
2.เด็กหญิง พลอยประภัส บังคม
3.เด็กหญิง สุชานันท์ เรืองคำ
1.นาง มะรา การุณ
2.นาง ปรานี บาลยอ
9 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
75.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนพล โจทะนัง
2.เด็กหญิง พิมพ์พัชชา ใจเพ็ง
3.เด็กหญิง กมลชนก สุดใจ
1.นางสาว จิราพร สีโสด
2.นางสาว เรไร ผิวหอม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน