งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การปั้นดินน้ำมัน  ปฐมวัย
รหัสกิจกรรม :
0702
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุขุมพันธ์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง ฐิฑาดา สมรัตน์
3.เด็กหญิง ณิชชารัตน์ รากวงศ์
1.นาง นางกิตติพรรณ สิงห์หาสน์
2.นาง สุพรรณี คำทวี
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดาภร์ ชูชาติ
2.เด็กหญิง นัชชา มานุจำ
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร์ สุดดี
1.นางสาว เยาวรัตน์ สะอาด
2.นางสาว วิไล ปัตตายะโส
3 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารญา สุขดี
2.เด็กหญิง อรุณวดี ดาวจันทร์
3.เด็กหญิง พัณณิตา ลุนสิน
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ศุภสุข
2.นาง ผกายกุล แก้วคูณ
4 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
91.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฤทธิเดช ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เบญมาส
3.เด็กชาย กฤษฎา เบญมาศ
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นาง จันทร์ไสว เบ็ญจมาศ
5 โรงเรียนบ้านหนองจิก
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชญานนท์ ยนะโชติ
2.เด็กหญิง อภิสรา ทาปทา
3.เด็กหญิง ฐิติกานต์ ดุลยชาติ
1.นางสาว บัวพรรณ แสวงวงค์
2.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
6 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
89.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ นันขุนทด
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ ลาคำ
3.เด็กหญิง นภัสวรรณ เขียวอ่อน
1.นาง สุวรรณา มวลสุข
2.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
87.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ดาวจันทร์
2.เด็กชาย ภูธเมส แก้วจันดี
3.เด็กหญิง วราพร ทองหลอม
1.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
2.นางสาว สุวรรณา ยาหอม
8 โรงเรียนบ้านภูทอง
86.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรจิรา เรืองหงษา
2.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ สุวรรณโชติ
3.เด็กหญิง ปวีณ์สุดา สำราญดี
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
2.นางสาว นิภา ดอกบัว
9 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
85.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ สุขจิตร
2.เด็กชาย นันทกร ยาหอม
3.เด็กหญิง สุภิญญา จอมคำ
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นางสาว เพ็ญนภา ไชยมูล

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน