งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0604
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณทิวา รักชาติ 1.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
2 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ่งนภา สุระชาติ 1.นางสาว ปรารถนา พยุงวงศ์
3 โรงเรียนบ้านกราม
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญพิชา ตุ่นวงษา 1.นางสาว สุนิสา ใจตรง
4 โรงเรียนบ้านกระทิง
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สาวิตรี วรรณทอง 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศิริภักษ์ ศรีวงค์ 1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน