งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0051
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านภูทอง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา หมู่มาก
2.เด็กหญิง ชัญญา สมศรี
3.เด็กหญิง สุวรรณี เรืองหงษา
4.เด็กหญิง จิรานุช เกษะมณีย์
5.เด็กหญิง อรทัย ธงชัย
6.เด็กหญิง แพรทอง จันทร์อ่อน
1.นาย พลายงาม เภาพาด
2.นาง สายฝน คำชัย
3.นาย บรรจง สลักคำ
4.นาย บรรจง สลักคำ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน