งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0399
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภาพร ยศวิจิตร
2.เด็กหญิง จิรายุ มีวงษ์
3.เด็กหญิง มาริสา วงศ์บ้านดู่
4.เด็กหญิง สุภารัตน์ ในเรือน
5.เด็กหญิง เพ็ญโฉม ถุงจันทร์
6.เด็กหญิง อาทิตยา บุญลือชา
7.เด็กหญิง สุนิสา จันดี
8.เด็กหญิง จุฑามาศ จันคามิ
9.เด็กหญิง จิราวรรณ พรมรินทร์
10.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วิเศษกลาง
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
3.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
4.นางสาว ชัญญาภัค สินศิริ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน