งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0372
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤติยา พงษ์วัน 1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
2 โรงเรียนบ้านกราม
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวีณา เสาร์รอด 1.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศยามล พันธ์ชนะ 1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
0.00
4
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุนิษา สุระชาติ 1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน