งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0370
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกราม
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พราวนา ตุ้มวงศา 1.นาง สมคิด สายลุน
2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินยา สีด้วง 1.นาย ระพิน ไสว
3 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพูนุช ใจคง 1.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
4 โรงเรียนบ้านภูทอง
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วินิจดา เรืองหงษา 1.นาย บรรจง สลักคำ
5 โรงเรียนบ้านหนองจิก
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง หรรษา แสวงวงค์ 1.นางสาว นันท์นลินท์ เงาดำ
6 โรงเรียนบ้านกระทิง
75.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุวรรณา ยิ่งเจนจบ 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
7 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ จอมรัตน์ 1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน