งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย   ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0369
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกราม
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนะศักดิ์ ศรีปราช 1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เอกสิทธิ์ ใบบ้ง 1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน