งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0335
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระทิง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ดาวงษ์ 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
2 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธมนวรรณ อ่อนบุญมา 1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน