งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0316
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ สาระติ 1.นาย บัณฑิฒ ดวงพล
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาคิม เมธามณี 1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน