งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0312
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิราษฎร์ ไพรป่า
2.เด็กหญิง ตรีชฎา จิตจักร์
3.เด็กหญิง จารวี บุตรอุดม
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2 โรงเรียนบ้านกราม
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รณกร พิงพวย
2.เด็กชาย เจริญรักษ์ จันทร์ขาว
3.เด็กหญิง หนึ่งนภัส ไพรป่า
1.นาง ศุภรัตนา ดวงแก้ว
2.นางสาว วิชุดา ชูกลิ่น
3 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดอนแพง
2.เด็กชาย สุรชัย ศรีชาติ
3.เด็กชาย เนตรนคร ลีลาศ
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
2.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
4 โรงเรียนบ้านกระทิง
76.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เอกทวี สัทธานุ
2.เด็กชาย จักรวรรดิ์ บุตรดี
3.เด็กหญิง มธุมนัส มุ่งมาตร
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
5 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
67.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ฐิติพันธ์ พิมพ์รัตน์
2.เด็กชาย ชยนนท์ จันทร์แดง
3.เด็กชาย ธรภัทร สุพรรณ์
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
2.นาง ละมัย ชนะงาม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน