งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0311
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ดอนแพง
2.เด็กชาย ศิรภัทร จรเด็จ
3.เด็กชาย ธีรวิทย์ กวางลา
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
2 โรงเรียนบ้านกราม
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิไกร ใจอยู่
2.เด็กชาย ลัทธพล โพธิ์ไพร
3.เด็กชาย กฤษณะพงษ์ จันเหลือง
1.นาง ศุภรัตนา ดวงแก้ว
2.นางสาว วิชุดา ชูกลิ่น
3 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
70.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ บุญอภัย
2.เด็กหญิง พรรษ์พัสษา ไกรสร
3.เด็กหญิง กัลยารัตน์ พรสุทธิภัทร
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
2.นาง สมจิตร ครองยุติ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน