งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0308
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสนา ประทุมวงศ์
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ลีลาศ
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ
2 โรงเรียนบ้านกราม
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรนภา คำใสย์
2.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ภาษี
1.นาง สมใจ บุตรอุดม
2.นาง สว่างรัตน์ โคตรบุรี
3 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร โสตรทิพย์
2.เด็กหญิง นฤภา ดาวขาว
1.นาง วรรณี ปรางศรี
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เดชระพีพงษ์
2.เด็กหญิง กัญญาณี คำโท
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
5 โรงเรียนบ้านกระทิง
93.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ ดับโศรก
2.เด็กหญิง มาริสา พูลเกิด
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรพัทธิ์ บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ผ่องแผ้ว
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน