งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0307
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงค์
2.เด็กหญิง วิจิตรา สีเหลือง
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นาย ประมวล ไชยปัญญา
2 โรงเรียนบ้านกราม
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนา วันทาพรม
2.เด็กหญิง จันทิมา จอมรัตน์
1.นาง สมใจ บุตรอุดม
2.นาง สว่างรัตน์ โคตรบุรี
3 โรงเรียนบ้านกระทิง
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิยา บุญลี
2.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง ปิยะฉัตร อึ้งจุ้ย
1.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
5 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรมัย เบ็ญจมาศ
2.เด็กหญิง เชษฐ์ธิดา จันดี
1.นาง วรรณี ปรางศรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน