งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0287
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์มณี เบ็ญมาตร
2.เด็กหญิง ญาณัท ทิพย์วัน
3.เด็กหญิง จิรนันท์ สุระชาติ
4.เด็กหญิง วรรณนา พันชนะ
5.เด็กหญิง แสงจันทร์ ขวัญยืน
6.เด็กหญิง ฐิติกานต์ เสนคราม
7.เด็กหญิง ปณิดา คงอุสาห์
1.นาง น้ำฝน สารภี
2.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
3.นางสาว เรวดี ดาวใสย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน