งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0269
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาทิตย์ ชั้นชาติ 1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
2 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภาภร มวลสุข 1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
3 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระพงศ์ คูณสุข 1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐพล นามนวล 1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
5 โรงเรียนบ้านกระทิง
76.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนโชติ พรมรินทร์ 1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
6 โรงเรียนบ้านหนองจิก
75.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศิวิมล พงษ์เพชร 1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
74.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิตยา พงษ์วัน 1.นาย ระพิน ไสว
8 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
65.00
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐชลิดา สุระชาติ 1.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
9 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
64.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปฏิมาภรณ์ น้ำคำเขียว 1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน