งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0268
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระทิง
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิภัทร ลาภสาร 1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
2 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญธิดา ปั้นกริด 1.นางสาว บัวทิพย์ ชูกลิ่น
3 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พลอยชนก พันธ์แก่น 1.นาง วรรณี ปรางศรี
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรษา วงค์พิทักษ์ 1.นาง เนตรนภา คำผุย
5 โรงเรียนบ้านกราม
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒินันท์ ศรสันติ์ 1.นาง วราภรณ์ สายเพช็ร
6 โรงเรียนบ้านหนองจิก
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เพชรตะวัน พัฒนวงค์ 1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
7 โรงเรียนบ้านชำเขียน
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ อินทร์สังข์ 1.นาย ปัญญา จันทะมั่น
8 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
70.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีระพงศ์ บุตรตะมี 1.นาง สุจิตราภรณ์ สุระชาติ
9 โรงเรียนบ้านภูทอง
0.00
9
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร 1.นาง นฤมล จินาวัลย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน