งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0024
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกราม
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา สีดำ
2.เด็กหญิง รัตนไพลิน แสงเดือน
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2.นางสาว อลิศา แข่งขัน
2 โรงเรียนบ้านกระทิง
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัษฏาวุธ ลาภสาร
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พลหาญ
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
2.นาย จรูญ วรรณทอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน