งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0021
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา รักษา
2.เด็กหญิง วริษา ดีสุติน
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาธร เทศราช
2.เด็กหญิง แสงเทียน นามธรรม
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน