งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0020
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานดา สุภาพ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดี
1.นางสาว กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
2 โรงเรียนบ้านกราม
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุธิพงษ์ สมิงพฤกษ์
2.เด็กชาย วรากร บุญทนาดอน
3.เด็กชาย วรากร บุญทนาดอน
1.นางสาว อลิศา แข่งขัน
2.นางสาว ขวัญปภัสสรณ์ อุ่นแก้ว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน