งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0002
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา สายตา
2.เด็กหญิง พิราอร สิทธิพันธ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นางสาว ศิริพร สำราญ
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขวัญชัย ภูขะมัง
2.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีกระชา
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
3 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อินทิรา จำปาแก้ว
2.เด็กหญิง นันนภัส ศรแก้ว
3.เด็กหญิง นันนภัส ศรแก้ว
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
2.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
4 โรงเรียนบ้านกราม
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สีน้อย
2.เด็กหญิง เมธาวี สีดำ
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2.นางสาว อลิศา แข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน