งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0191
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชลวิชัย ปัญญา
2.เด็กชาย ศรีรัตน์ พรหมรินทร์
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นาคา เชื้อไชย
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ผิวอ่อน
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน