งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0190
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร สิงห์ทอง
2.เด็กชาย ชนนิกานต์ ศรีภักดิ์
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จารุวัฒน์ เสนาน้อย
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ บุญลี
1.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน