งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0185
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร คำทูล
2.เด็กชาย ปาฏิหาริย์ พันธ์เป็น
3.เด็กชาย รัฐภูมิ ธวัชชัย
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ
2 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย จลงกรณ์ สุระชาติ
2.เด็กชาย วีระเดช อินธิมาศ
3.เด็กชาย อาทิตย์ ไกรศร
1.นาง น้ำฝน สารภี
2.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน