งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0184
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัฒนศักดิ์ สระสิงห์
2.เด็กชาย จักภัทร เสาร์จันทร์
1.นาย ปัญญา จันทร์โท
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล แก้วมณี
2.เด็กหญิง สิรินทรา นาคงาม
1.นาย ปัญญา จันทร์โท
3 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูตะวัน พรหมจันทร์
2.เด็กชาย วีระพล เดชพลับ
1.นาย สมเดช แสงอรุณ
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วีรภาพ สุระชาติ
2.เด็กชาย อมรวิวัฒน์ ชินทอง
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน