งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0181
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครชัย สังขะเพศ
2.เด็กชาย สรภัส พอกพูน
1.นาย ปัญญา จันทร์โท
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล ประสีระเตสัง
2.เด็กชาย ภาณุพงศ์ แสนประสิทธิ์
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
3 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุชาติ เพชรงา
2.เด็กชาย นิธิกร ศรีดา
1.นาย สมเดช แสงอรุณ
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นาวิน สามสี
2.เด็กชาย ธนากร พลเมือง
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน