งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0174
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทรงชัย อรรคบุตร
2.เด็กชาย จิรศักดิ์ จันทร์เพ็ง
1.นาย วราวุธ คำชัย
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รติพงษ์ คุ้มครอง
2.เด็กชาย คามิน บุญโกฏิ
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
3 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวลิตร หงษ์บินมา
2.เด็กชาย ปุนยวัจน์ บุตรสา
1.นาย สมเดช แสงอรุณ
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิงหา สุขดี
2.เด็กชาย ธนภัทร สุระชาติ
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
5 โรงเรียนบ้านชำเขียน
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิปิติกร จันทร์เพ็ง
2.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ บุตรอุดม
1.นาย ศักดา ดาระหงษ์
6 โรงเรียนบ้านภูทอง
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เกษมสรรค์ ออมชมภู
2.เด็กชาย ธราดล กันหา
1.นาย พลายงาม เภาพาด
7 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิรักษ์ สุวรรณคง
2.เด็กชาย นันทกร สายสุวรรณ
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
8 โรงเรียนบ้านหนองจิก
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ จันทะวงค์
2.เด็กชาย วสันต์ คำโท
1.นางสาว นันท์นลินท์ เงาดำ
9 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
73.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เอกศิษฏ์ จระเดช
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แทนพันธ์
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
10 โรงเรียนบ้านกระทิง
72.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุระพวง
2.เด็กชาย อุกฤษฎ์ พรประสิทธิ์
1.นาย จรูญ วรรณทอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน