งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0165
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านศิวาลัย
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติกรณ์ คุณโพธิ์
2.เด็กหญิง อรสินี อินทรีย์
1.นาง ทองมวล ม่วงมนตรี
2.นาง จิราภรณ์ ศรแก้ว
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร พิลาดี
2.เด็กหญิง กนกกานต์ วรรณทอง
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นางสาว นิโลบล จำปา
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒินันท์ พอกพูน
2.เด็กหญิง อารียา ตำหนิชาติ
1.นาง ปทิตตา โพธิ์พรหม
2.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา กวางลา
2.เด็กหญิง ฐิติวรณ์ จันทร์แจ้ง
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
5 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
88.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัช ทองมนต์
2.เด็กหญิง ภัคนันท์ ปราถนา
1.นาง น้ำฝน สุระชาติ
2.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ
6 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
86.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิชัย ไชยวัน
2.เด็กหญิง ณัฐญาดา ติงสะ
1.นาง เพ็ญฉวี นนทะชาติ
2.นาง สมหมาย ติงสะ
7 โรงเรียนบ้านชำเขียน
84.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภาพ ทองใบน้อย
2.เด็กหญิง จารุวรรณ สีม่วง
1.นางสาว จุฑามาศ ศรีสุข
2.นางสาว ปวีณา วงษ์ชาติ
8 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุชานันท์ ลุนคำโต
2.เด็กหญิง ศศิมาพร อินทะวงศ์
1.นางสาว จิราพร สีโสด
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
9 โรงเรียนบ้านกราม
80.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวุฒิ เพลินพร้อม
2.เด็กหญิง ณภัทร จันคำ
1.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
10 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
0.00
10
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย มหาสมุทร สุดสังข์
2.เด็กหญิง ประภัสสร จันทะสน
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน