งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0135
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนธรณ์ อมรศิลป์
2.เด็กหญิง เกศรินทร์ จันลา
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วิชาญ จันทะมั่น
2.เด็กหญิง นฤมล ว่องไว
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง ปทิตตา โพธิ์พรหม
3 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
77.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจษฎา ดาวสิงห์
2.เด็กหญิง ยุภารัตน์ สุระชาติ
1.นาง น้ำฝน สารภี
2.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ
4 โรงเรียนบ้านชำเขียน
76.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สงกรานต์ สมใจ
2.เด็กหญิง สุพรรษา ศรีสุข
1.นางสาว ปวีณา วงษ์ชาติ
2.นางสาว จุฑามาศ ศรีสุข
5 โรงเรียนบ้านภูทอง
74.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ โชครัมย์
2.เด็กหญิง มนฑกานต์ อุดาหน
1.นาง สายฝน คำชัย
2.นางสาว ศศิธร บุญตา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน