งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0012
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชำเขียน
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ สีแก่
2.เด็กหญิง บุญญิสา เพียรภูเขา
3.เด็กหญิง จิราภา จินาวัลย์
4.เด็กหญิง วรรณภา พงษ์วัน
5.เด็กหญิง ศศิฉาย ติงสะ
6.เด็กหญิง ศศิวิมล มาตรสงคราม
1.นาง อัญชลา นามคุณ
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
3.นาย ศักดา ดาระหงษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน