งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0102
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
2.เด็กหญิง อนุศรา จันทะสน
3.เด็กหญิง ปวันรัตน์ บัวคำ
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
2.นาง เสาวคนธ์ คำแดง
2 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรธิตา จันลา
2.เด็กหญิง เกษมณี ติงสะ
3.เด็กหญิง วิภาภรณ์ มะโนชาติ
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาง ละมัย ชนะงาม
3 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลพรรษา ภูศีลธรรม
2.เด็กหญิง สุภนิดา สระศรี
3.เด็กหญิง พิกุล ชาวนา
1.นางสาว เรไร ผิวหอม
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
4 โรงเรียนบ้านกราม
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ เงินมูล
2.เด็กหญิง ณัฐฐานันท์ แหวนวงษ์
3.เด็กหญิง สุกัญญา หอมสุคนธ์
1.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
2.นางสาว วิราพร โสภา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน