การสมัครเป็นกรรมการตัดสิน

ให้สมัครเป็นกรรมการตัดสินได้ท่านละ 3 กิจกรรมตามความถนัดตามแบบฟอร์มที่กลุ่มส่งให้ ส่งเป็นเอกสารไปยังโรงเรียนบ้านปุนวิทยา หรือทาง tinnakorn140215@gmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

28 ก.ย. 2558   08:30:59