หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.