หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านหนองจิก
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1.นาย อภิชาติ สำนวน
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นางสาว อัมราพร พันธ์ทอง
3.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.นาง อรอุมา สำนวน
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.นางสาว กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
2.นางสาว นันท์นลินท์ เงาดำ
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นางสาว นันท์นลินท์ เงาดำ
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นาย ประมวล ไชยปัญญา
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.นางสาว นันท์นลินท์ เงาดำ
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นางสาว บัวพรรณ แสวงวงค์
2.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว บัวพรรณ แสวงวงค์
2.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.นางสาว ชนัญญา พันแก่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.