หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาย ประเชิญ ศรีดำ
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง ปทิตตา โพธิ์พรหม
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาง ปทิตตา โพธิ์พรหม
2.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาง ปทิตตา โพธิ์พรหม
2.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาย ปัญญา จันทร์โท
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาย ปัญญา จันทร์โท
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นาง เนตรนภา คำผุย
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1.นาย บัณฑิฒ ดวงพล
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1.นาย บัณฑิฒ ดวงพล
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นางสาว เยาวรัตน์ สะอาด
2.นางสาว วิไล ปัตตายะโส
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว เยาวรัตน์ สะอาด
2.นางสาว วิไล ปัตตายะโส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.