หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านชำเขียน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ สีแก่
2.เด็กหญิง บุญญิสา เพียรภูเขา
3.เด็กหญิง จิราภา จินาวัลย์
4.เด็กหญิง วรรณภา พงษ์วัน
5.เด็กหญิง ศศิฉาย ติงสะ
6.เด็กหญิง ศศิวิมล มาตรสงคราม
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สงกรานต์ สมใจ
2.เด็กหญิง สุพรรษา ศรีสุข
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วีรภาพ ทองใบน้อย
2.เด็กหญิง จารุวรรณ สีม่วง
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สิทธิปิติกร จันทร์เพ็ง
2.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ บุตรอุดม
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ อินทร์สังข์
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง นันทิยา แก้วดี
2.เด็กหญิง ชุติกานต์ สีม่วง
3.เด็กหญิง สมิตา ศรีสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.