หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย จักรินทร์ สืบวงศ์
2.เด็กชาย ธนพล พงษ์วัน
3.เด็กชาย ณัฐพนธ์ ดาวสิงห์
4.เด็กชาย ธรรมศักดิ์ อาษา
5.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ศรีสว่าง
6.เด็กชาย อิทธิพล สะบาย
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เจษฎา ดาวสิงห์
2.เด็กหญิง ยุภารัตน์ สุระชาติ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ปิติสุข กุลวุฒิ
2.เด็กหญิง ประดับเดือน บุญทอง
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อนุวัช ทองมนต์
2.เด็กหญิง ภัคนันท์ ปราถนา
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สิงหา สุขดี
2.เด็กชาย ธนภัทร สุระชาติ
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย นาวิน สามสี
2.เด็กชาย ธนากร พลเมือง
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วีรภาพ สุระชาติ
2.เด็กชาย อมรวิวัฒน์ ชินทอง
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย จลงกรณ์ สุระชาติ
2.เด็กชาย วีระเดช อินธิมาศ
3.เด็กชาย อาทิตย์ ไกรศร
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง อินทิรา ฤทธิแผง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง บุญธิดา ปั้นกริด
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐชลิดา สุระชาติ
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง จันทร์มณี เบ็ญมาตร
2.เด็กหญิง ญาณัท ทิพย์วัน
3.เด็กหญิง จิรนันท์ สุระชาติ
4.เด็กหญิง วรรณนา พันชนะ
5.เด็กหญิง แสงจันทร์ ขวัญยืน
6.เด็กหญิง ฐิติกานต์ เสนคราม
7.เด็กหญิง ปณิดา คงอุสาห์
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุนิษา สุระชาติ
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง รุ่งนภา สุระชาติ
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง อารญา สุขดี
2.เด็กหญิง อรุณวดี ดาวจันทร์
3.เด็กหญิง พัณณิตา ลุนสิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.