หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ณัทพงษ์ ศรีภักดี
2.เด็กหญิง พรมณี วรรณทอง
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง กาญจนา รักษา
2.เด็กหญิง วริษา ดีสุติน
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ปฏิภาณ แก้วแสง
2.เด็กหญิง จิรัชญา วรรณทอง
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พงศธร พิลาดี
2.เด็กหญิง กนกกานต์ วรรณทอง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ พรมแย้ม
2.เด็กหญิง พวงพร ศรีสุรักษ์
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐพล ประสีระเตสัง
2.เด็กชาย ภาณุพงศ์ แสนประสิทธิ์
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย จารุวัฒน์ เสนาน้อย
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ บุญลี
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ชลวิชัย ปัญญา
2.เด็กชาย ศรีรัตน์ พรหมรินทร์
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ สันขาว
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธนาคิม เมธามณี
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ศุภโชค แก้วละออ
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ฤทธิชัย แก้วธรรม
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ชญาณิศ พิญญาณ
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง นิภาพร ยศวิจิตร
2.เด็กหญิง จิรายุ มีวงษ์
3.เด็กหญิง มาริสา วงศ์บ้านดู่
4.เด็กหญิง สุภารัตน์ ในเรือน
5.เด็กหญิง เพ็ญโฉม ถุงจันทร์
6.เด็กหญิง อาทิตยา บุญลือชา
7.เด็กหญิง สุนิสา จันดี
8.เด็กหญิง จุฑามาศ จันคามิ
9.เด็กหญิง จิราวรรณ พรมรินทร์
10.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วิเศษกลาง
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย สุขุมพันธ์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง ฐิฑาดา สมรัตน์
3.เด็กหญิง ณิชชารัตน์ รากวงศ์
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง พีรพร วรรณทอง
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา เสน่หา
3.เด็กหญิง กันยรัตน์ อินธิเดช
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง ธมลวรรณ สิงห์คร
3.เด็กหญิง ประภาวดี ดวงศรี
4.เด็กหญิง พัชรี ชุมชะ
5.เด็กหญิง สุธิดา นวลหงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.