หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง พรทิพา เกษี
2.เด็กหญิง ณัฐธิพร จันทมั่น
3.เด็กหญิง นิโลบล ลาพันธ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ปริพัฒน์ หรรษา
2.เด็กชาย ศราวุฒิ สีลา
3.เด็กชาย ภูริภัชน์ ภูขะมัง
4.เด็กชาย อภิชัจจ์ จันทร์เพ็ง
5.เด็กชาย อภิชาบุตร นามธรรม
6.เด็กชาย ทวีวัฒน์ พิมพ์โคตร
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ปนัดดา พลเมือง
2.เด็กหญิง วรางคณา เอกพงษ์
3.เด็กหญิง วริศรา ก้างออนตา
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กานดา สุภาพ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดี
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ธนาธร เทศราช
2.เด็กหญิง แสงเทียน นามธรรม
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ชุติมา แทนคำ
2.เด็กหญิง ญาสุมิญ คำลอย
3.เด็กหญิง มินวดี อนันต์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ปภาวดี วิไลย์
2.เด็กหญิง สุพรรณี กงศรี
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี สิทธิพันธ์
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ จันทะวงค์
2.เด็กชาย วสันต์ คำโท
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ธนากร สิงห์ทอง
2.เด็กชาย ชนนิกานต์ ศรีภักดิ์
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย นาคา เชื้อไชย
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ผิวอ่อน
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย เพชรตะวัน พัฒนวงค์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ศศิวิมล พงษ์เพชร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงค์
2.เด็กหญิง วิจิตรา สีเหลือง
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ สินศิริ
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง หรรษา แสวงวงค์
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุดดีสุข
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สิทธิชัย ใจกัด
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง พนิดา สุภะโค
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ชญานนท์ ยนะโชติ
2.เด็กหญิง อภิสรา ทาปทา
3.เด็กหญิง ฐิติกานต์ ดุลยชาติ
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย ศรายุทธ จันทร์นาม
2.เด็กชาย วรินธร หรรษา
3.เด็กหญิง ปริลชญาพร พิมเสน
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง วรรณฤดี แหวนวงษ์
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง จารุวรรณ คำสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.