หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านกราม
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จันทร์ขาว
2.เด็กชาย อภิชาติ บุญสรวง
3.เด็กชาย โยธิน บุญโต
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สีน้อย
2.เด็กหญิง เมธาวี สีดำ
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย สุธิพงษ์ สมิงพฤกษ์
2.เด็กชาย วรากร บุญทนาดอน
3.เด็กชาย วรากร บุญทนาดอน
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง อารยา สีดำ
2.เด็กหญิง รัตนไพลิน แสงเดือน
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ เงินมูล
2.เด็กหญิง ณัฐฐานันท์ แหวนวงษ์
3.เด็กหญิง สุกัญญา หอมสุคนธ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย จิรวุฒิ เพลินพร้อม
2.เด็กหญิง ณภัทร จันคำ
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สุรเกียรติ สีม่วง
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วุฒินันท์ ศรสันติ์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง รัตนา วันทาพรม
2.เด็กหญิง จันทิมา จอมรัตน์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง อรนภา คำใสย์
2.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ภาษี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วิไกร ใจอยู่
2.เด็กชาย ลัทธพล โพธิ์ไพร
3.เด็กชาย กฤษณะพงษ์ จันเหลือง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย รณกร พิงพวย
2.เด็กชาย เจริญรักษ์ จันทร์ขาว
3.เด็กหญิง หนึ่งนภัส ไพรป่า
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ การุณ
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธนะศักดิ์ ศรีปราช
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง พราวนา ตุ้มวงศา
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ปวีณา เสาร์รอด
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ขวัญพิชา ตุ่นวงษา
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง อภัสนันท์ ชารีกัน
2.เด็กหญิง สุภาวดี อวดอ่อน
3.เด็กหญิง กัญจนาพร สีน้อย
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ ดวงอาจ
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ภูริณัฐ บุตรตานีย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.