หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านภูทอง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ดวงฤทธิ์
2.เด็กชาย เจนวิทย์ ดอนเลย
3.เด็กชาย รชฏ เกียรตินาวาสวัสดิ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธีรภัทร มนตรี
2.เด็กชาย นิติธร สมจันทร์
3.เด็กชาย คณิน ใจบุตร
4.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ใจกัด
5.เด็กชาย ปรเมษฐ์ จันทร์อุดม
6.เด็กชาย เปรมชัย สีนิล
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง เจนจิรา หมู่มาก
2.เด็กหญิง ชัญญา สมศรี
3.เด็กหญิง สุวรรณี เรืองหงษา
4.เด็กหญิง จิรานุช เกษะมณีย์
5.เด็กหญิง อรทัย ธงชัย
6.เด็กหญิง แพรทอง จันทร์อ่อน
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ โชครัมย์
2.เด็กหญิง มนฑกานต์ อุดาหน
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย เกษมสรรค์ ออมชมภู
2.เด็กชาย ธราดล กันหา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นฤมล เกษา
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วินิจดา เรืองหงษา
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง อรจิรา เรืองหงษา
2.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ สุวรรณโชติ
3.เด็กหญิง ปวีณ์สุดา สำราญดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.