หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ญาณวัฒน์ แก้วกันหา
2.เด็กชาย อนันตชาติ ตุมชาติ
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ ศรีปราชญ์
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ขวัญชัย ภูขะมัง
2.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีกระชา
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วรชิต ผิวหอม
2.เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ สุดใจ
3.เด็กหญิง ขวัญธิดา แก้วกันหา
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง เจนจิรา ผิวหอม
2.เด็กหญิง ธิดาวรรณ บุญรอด
3.เด็กหญิง จิรนันท์ ตุมชาติ
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วิชาญ จันทะมั่น
2.เด็กหญิง นฤมล ว่องไว
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เทอดศักดิ์ สิงห์อ่อน
2.เด็กหญิง ปาลิตา แก้วกันหา
3.เด็กหญิง ยุพเรศ จันทะมั่น
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สุทธิโชค จานแก้ว
2.เด็กหญิง พิยดา ดงดอน
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วุฒินันท์ พอกพูน
2.เด็กหญิง อารียา ตำหนิชาติ
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย รติพงษ์ คุ้มครอง
2.เด็กชาย คามิน บุญโกฏิ
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธนาวัลย์ พวงมาลัยทอง
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แหวนเพชร
3.เด็กหญิง อาทิตยา โพธิสาร
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อัครชัย สังขะเพศ
2.เด็กชาย สรภัส พอกพูน
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นฤมล แก้วมณี
2.เด็กหญิง สิรินทรา นาคงาม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง สุพรรษา วงค์พิทักษ์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐพล นามนวล
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง ปิยะฉัตร อึ้งจุ้ย
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เดชระพีพงษ์
2.เด็กหญิง กัญญาณี คำโท
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง อุมาพร มุราชัย
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ สาระติ
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เอกสิทธิ์ ใบบ้ง
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง กฤติยา พงษ์วัน
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วิศรุต ดาวงษ์
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ศิริภักษ์ ศรีวงค์
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ธิดาภร์ ชูชาติ
2.เด็กหญิง นัชชา มานุจำ
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร์ สุดดี
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ปริญญา จันทร์โท
2.เด็กหญิง วิภาดา คำภูดี
3.เด็กหญิง สุกัญญา ปัญญา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.