หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง อินทิรา จำปาแก้ว
2.เด็กหญิง นันนภัส ศรแก้ว
3.เด็กหญิง นันนภัส ศรแก้ว
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย เอกศิษฏ์ จระเดช
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แทนพันธ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง พลอยชนก พันธ์แก่น
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อาทิตย์ ชั้นชาติ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง พัชรมัย เบ็ญจมาศ
2.เด็กหญิง เชษฐ์ธิดา จันดี
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร โสตรทิพย์
2.เด็กหญิง นฤภา ดาวขาว
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ดอนแพง
2.เด็กชาย ศิรภัทร จรเด็จ
3.เด็กชาย ธีรวิทย์ กวางลา
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดอนแพง
2.เด็กชาย สุรชัย ศรีชาติ
3.เด็กชาย เนตรนคร ลีลาศ
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1.เด็กชาย จักรภัทร อ่อนบุญมา
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ศุภศิษฏ์ จระเดช
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ธมนวรรณ อ่อนบุญมา
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ชมพูนุช ใจคง
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วรรณทิวา รักชาติ
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ฤทธิเดช ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เบญมาส
3.เด็กชาย กฤษฎา เบญมาศ
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ประทุมวงศ์
2.เด็กหญิง เกษศิณี กวางลา
3.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ พิลาภ
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ริกำแง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.