หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านกระทิง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พิชญา ทำนักตาล
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุภาพ
3.เด็กชาย ธีรภัทร มุ่งผล
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อัษฏาวุธ ลาภสาร
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พลหาญ
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุระพวง
2.เด็กชาย อุกฤษฎ์ พรประสิทธิ์
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เดชา มุ่งมาตร
2.เด็กชาย สุรชัย วรรณทอง
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ เหลืองทอง
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อิทธิภัทร ลาภสาร
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธนโชติ พรมรินทร์
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุพรรษา ปาใจยา
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง นันทิยา บุญลี
2.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ ดับโศรก
2.เด็กหญิง มาริสา พูลเกิด
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เอกทวี สัทธานุ
2.เด็กชาย จักรวรรดิ์ บุตรดี
3.เด็กหญิง มธุมนัส มุ่งมาตร
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง รุ้งทิวา บุญมา
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ดาวงษ์
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สราวุฒิ ไชยทอง
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุวรรณา ยิ่งเจนจบ
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย สุธินันท์ สร้อยนาค
2.เด็กชาย อิทธิภัทร ลาภสาร
3.เด็กหญิง หฤทัย บุพศิริ
4.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
5.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีวงศ์
6.เด็กหญิง อภิรดี ทองลมุล
7.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
8.เด็กหญิง อรสา ปลงใจ
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธรวัฒน์ คำนึก
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สาวิตรี วรรณทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.