หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ผลชนะเลิศแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนบ้านกระทิง [ 8 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชา มุ่งมาตร
2.เด็กชาย สุรชัย วรรณทอง
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ เหลืองทอง
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
2.นาย จรูญ วรรณทอง
239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม 1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิภัทร ลาภสาร 1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรษา ปาใจยา 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ้งทิวา บุญมา 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
335
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ดาวงษ์ 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุธินันท์ สร้อยนาค
2.เด็กชาย อิทธิภัทร ลาภสาร
3.เด็กหญิง หฤทัย บุพศิริ
4.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
5.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีวงศ์
6.เด็กหญิง อภิรดี ทองลมุล
7.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
8.เด็กหญิง อรสา ปลงใจ
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
2.นาย จรูญ วรรณทอง
3.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธรวัฒน์ คำนึก 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว

2. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรายุทธ สาสีมา
2.เด็กชาย ภูตะวัน พรหมจันทร์
3.เด็กชาย นภัสกร ศรีดา
1.นาย ชุมพล สุริยุทธ
2.นาง อัญชลี ตะเคียนจันทร์
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรีชา ดงน้อย
2.เด็กหญิง ชนันพร ไพเตี้ย
3.เด็กหญิง เพียงพอ ศรีราตรี
1.นาย ดำรง สารราษฏร์
2.นาย ชุมพล สุริยุทธ
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภโชค หิรัญวัน
2.เด็กหญิง สุนิสา ศิลศร
3.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ จันทะมั่น
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
2.นาง อัญชลี ตะเคียนจันทร์

3. โรงเรียนบ้านกราม [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา สีดำ
2.เด็กหญิง รัตนไพลิน แสงเดือน
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2.นางสาว อลิศา แข่งขัน
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนะศักดิ์ ศรีปราช 1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พราวนา ตุ้มวงศา 1.นาง สมคิด สายลุน
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภัสนันท์ ชารีกัน
2.เด็กหญิง สุภาวดี อวดอ่อน
3.เด็กหญิง กัญจนาพร สีน้อย
1.นาง อรนุช สามารถ
2.นางสาว สุภัทรา ศรสันต์
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริณัฐ บุตรตานีย์ 1.นาย สมาน ปรางศรี

4. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรินทร์ สืบวงศ์
2.เด็กชาย ธนพล พงษ์วัน
3.เด็กชาย ณัฐพนธ์ ดาวสิงห์
4.เด็กชาย ธรรมศักดิ์ อาษา
5.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ศรีสว่าง
6.เด็กชาย อิทธิพล สะบาย
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นางสาว บัวทิพย์ ชูกลิ่น
3.นางสาว เรวดี ดาวใสย์
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์มณี เบ็ญมาตร
2.เด็กหญิง ญาณัท ทิพย์วัน
3.เด็กหญิง จิรนันท์ สุระชาติ
4.เด็กหญิง วรรณนา พันชนะ
5.เด็กหญิง แสงจันทร์ ขวัญยืน
6.เด็กหญิง ฐิติกานต์ เสนคราม
7.เด็กหญิง ปณิดา คงอุสาห์
1.นาง น้ำฝน สารภี
2.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
3.นางสาว เรวดี ดาวใสย์

5. โรงเรียนบ้านชำเขียน [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ สีแก่
2.เด็กหญิง บุญญิสา เพียรภูเขา
3.เด็กหญิง จิราภา จินาวัลย์
4.เด็กหญิง วรรณภา พงษ์วัน
5.เด็กหญิง ศศิฉาย ติงสะ
6.เด็กหญิง ศศิวิมล มาตรสงคราม
1.นาง อัญชลา นามคุณ
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
3.นาย ศักดา ดาระหงษ์

6. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา สายตา
2.เด็กหญิง พิราอร สิทธิพันธ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นางสาว ศิริพร สำราญ
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัฒนศักดิ์ สระสิงห์
2.เด็กชาย จักภัทร เสาร์จันทร์
1.นาย ปัญญา จันทร์โท
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครวิชญ์ วรพันธุ์
2.เด็กหญิง ทรายแก้ว พรมโลกา
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา มะโนชาติ 1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิราษฎร์ ไพรป่า
2.เด็กหญิง ตรีชฎา จิตจักร์
3.เด็กหญิง จารวี บุตรอุดม
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี

7. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
2.เด็กหญิง อนุศรา จันทะสน
3.เด็กหญิง ปวันรัตน์ บัวคำ
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
2.นาง เสาวคนธ์ คำแดง

8. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาทิตย์ ชั้นชาติ 1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ดอนแพง
2.เด็กชาย ศิรภัทร จรเด็จ
3.เด็กชาย ธีรวิทย์ กวางลา
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณทิวา รักชาติ 1.นางสาว นฤมล แสงจันทร์

9. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [ 4 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร คำทูล
2.เด็กชาย ปาฏิหาริย์ พันธ์เป็น
3.เด็กชาย รัฐภูมิ ธวัชชัย
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิศา มีประไพ 1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีสุข 1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสนา ประทุมวงศ์
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ลีลาศ
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ

10. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [ 7 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา ผิวหอม
2.เด็กหญิง ธิดาวรรณ บุญรอด
3.เด็กหญิง จิรนันท์ ตุมชาติ
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
162
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทอดศักดิ์ สิงห์อ่อน
2.เด็กหญิง ปาลิตา แก้วกันหา
3.เด็กหญิง ยุพเรศ จันทะมั่น
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาวัลย์ พวงมาลัยทอง
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แหวนเพชร
3.เด็กหญิง อาทิตยา โพธิสาร
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครชัย สังขะเพศ
2.เด็กชาย สรภัส พอกพูน
1.นาย ปัญญา จันทร์โท
314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุมาพร มุราชัย 1.นาย บัณฑิฒ ดวงพล
316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ สาระติ 1.นาย บัณฑิฒ ดวงพล
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤติยา พงษ์วัน 1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา

11. โรงเรียนบ้านภูทอง [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา หมู่มาก
2.เด็กหญิง ชัญญา สมศรี
3.เด็กหญิง สุวรรณี เรืองหงษา
4.เด็กหญิง จิรานุช เกษะมณีย์
5.เด็กหญิง อรทัย ธงชัย
6.เด็กหญิง แพรทอง จันทร์อ่อน
1.นาย พลายงาม เภาพาด
2.นาง สายฝน คำชัย
3.นาย บรรจง สลักคำ
4.นาย บรรจง สลักคำ

12. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติกรณ์ คุณโพธิ์
2.เด็กหญิง อรสินี อินทรีย์
1.นาง ทองมวล ม่วงมนตรี
2.นาง จิราภรณ์ ศรแก้ว

13. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

14. โรงเรียนบ้านหนองจิก [ 10 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
4
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรทิพา เกษี
2.เด็กหญิง ณัฐธิพร จันทมั่น
3.เด็กหญิง นิโลบล ลาพันธ์
1.นาย อภิชาติ สำนวน
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา พลเมือง
2.เด็กหญิง วรางคณา เอกพงษ์
3.เด็กหญิง วริศรา ก้างออนตา
1.นาง อรอุมา สำนวน
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานดา สุภาพ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดี
1.นางสาว กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภาวดี วิไลย์
2.เด็กหญิง สุพรรณี กงศรี
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี สิทธิพันธ์
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร สิงห์ทอง
2.เด็กชาย ชนนิกานต์ ศรีภักดิ์
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงค์
2.เด็กหญิง วิจิตรา สีเหลือง
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นาย ประมวล ไชยปัญญา
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ สินศิริ 1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุดดีสุข 1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พนิดา สุภะโค 1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณฤดี แหวนวงษ์ 1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์

15. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนธรณ์ อมรศิลป์
2.เด็กหญิง เกศรินทร์ จันลา
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทรงชัย อรรคบุตร
2.เด็กชาย จิรศักดิ์ จันทร์เพ็ง
1.นาย วราวุธ คำชัย
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิชาภรณ์ วันเพ็ง 1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง

16. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) [ 12 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัทพงษ์ ศรีภักดี
2.เด็กหญิง พรมณี วรรณทอง
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา รักษา
2.เด็กหญิง วริษา ดีสุติน
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ แก้วแสง
2.เด็กหญิง จิรัชญา วรรณทอง
1.นาง เสนีย์ ทะหา
2.นาง ยุพา วรรณทอง
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ พรมแย้ม
2.เด็กหญิง พวงพร ศรีสุรักษ์
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นาย สมาน มูลศิริ
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชลวิชัย ปัญญา
2.เด็กชาย ศรีรัตน์ พรหมรินทร์
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
274
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ สันขาว 1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภโชค แก้วละออ 1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฤทธิชัย แก้วธรรม 1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชญาณิศ พิญญาณ 1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
399
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภาพร ยศวิจิตร
2.เด็กหญิง จิรายุ มีวงษ์
3.เด็กหญิง มาริสา วงศ์บ้านดู่
4.เด็กหญิง สุภารัตน์ ในเรือน
5.เด็กหญิง เพ็ญโฉม ถุงจันทร์
6.เด็กหญิง อาทิตยา บุญลือชา
7.เด็กหญิง สุนิสา จันดี
8.เด็กหญิง จุฑามาศ จันคามิ
9.เด็กหญิง จิราวรรณ พรมรินทร์
10.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วิเศษกลาง
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
3.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
4.นางสาว ชัญญาภัค สินศิริ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุขุมพันธ์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง ฐิฑาดา สมรัตน์
3.เด็กหญิง ณิชชารัตน์ รากวงศ์
1.นาง นางกิตติพรรณ สิงห์หาสน์
2.นาง สุพรรณี คำทวี
751
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง ธมลวรรณ สิงห์คร
3.เด็กหญิง ประภาวดี ดวงศรี
4.เด็กหญิง พัชรี ชุมชะ
5.เด็กหญิง สุธิดา นวลหงษ์
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.