หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ทรงชัย อรรคบุตร
2.เด็กชาย จิรศักดิ์ จันทร์เพ็ง
1.นาย วราวุธ คำชัย
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อัครชัย สังขะเพศ
2.เด็กชาย สรภัส พอกพูน
1.นาย ปัญญา จันทร์โท
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วัฒนศักดิ์ สระสิงห์
2.เด็กชาย จักภัทร เสาร์จันทร์
1.นาย ปัญญา จันทร์โท
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนากร สิงห์ทอง
2.เด็กชาย ชนนิกานต์ ศรีภักดิ์
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชลวิชัย ปัญญา
2.เด็กชาย ศรีรัตน์ พรหมรินทร์
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปฏิภาณ แก้วแสง
2.เด็กหญิง จิรัชญา วรรณทอง
1.นาง เสนีย์ ทะหา
2.นาง ยุพา วรรณทอง
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ฐิติกรณ์ คุณโพธิ์
2.เด็กหญิง อรสินี อินทรีย์
1.นาง ทองมวล ม่วงมนตรี
2.นาง จิราภรณ์ ศรแก้ว
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ พรมแย้ม
2.เด็กหญิง พวงพร ศรีสุรักษ์
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นาย สมาน มูลศิริ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง ธมลวรรณ สิงห์คร
3.เด็กหญิง ประภาวดี ดวงศรี
4.เด็กหญิง พัชรี ชุมชะ
5.เด็กหญิง สุธิดา นวลหงษ์
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ญาณิศา มีประไพ 1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีสุข 1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกระทิง 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อิทธิภัทร ลาภสาร 1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อาทิตย์ ชั้นชาติ 1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงค์
2.เด็กหญิง วิจิตรา สีเหลือง
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นาย ประมวล ไชยปัญญา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วาสนา ประทุมวงศ์
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ลีลาศ
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ดอนแพง
2.เด็กชาย ศิรภัทร จรเด็จ
3.เด็กชาย ธีรวิทย์ กวางลา
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สิทธิราษฎร์ ไพรป่า
2.เด็กหญิง ตรีชฎา จิตจักร์
3.เด็กหญิง จารวี บุตรอุดม
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อุมาพร มุราชัย 1.นาย บัณฑิฒ ดวงพล
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ สาระติ 1.นาย บัณฑิฒ ดวงพล
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศุภโชค แก้วละออ 1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ฤทธิชัย แก้วธรรม 1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทิง 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง รุ้งทิวา บุญมา 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชญาณิศ พิญญาณ 1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทิง 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ดาวงษ์ 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ สินศิริ 1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกราม 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนะศักดิ์ ศรีปราช 1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกราม 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พราวนา ตุ้มวงศา 1.นาง สมคิด สายลุน
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุดดีสุข 1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กฤติยา พงษ์วัน 1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทิง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธรวัฒน์ คำนึก 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วรรณทิวา รักชาติ 1.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พนิดา สุภะโค 1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วรรณฤดี แหวนวงษ์ 1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐธิชาภรณ์ วันเพ็ง 1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกราม 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภูริณัฐ บุตรตานีย์ 1.นาย สมาน ปรางศรี
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทิง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุธินันท์ สร้อยนาค
2.เด็กชาย อิทธิภัทร ลาภสาร
3.เด็กหญิง หฤทัย บุพศิริ
4.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
5.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีวงศ์
6.เด็กหญิง อภิรดี ทองลมุล
7.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
8.เด็กหญิง อรสา ปลงใจ
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
2.นาย จรูญ วรรณทอง
3.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นิภาพร ยศวิจิตร
2.เด็กหญิง จิรายุ มีวงษ์
3.เด็กหญิง มาริสา วงศ์บ้านดู่
4.เด็กหญิง สุภารัตน์ ในเรือน
5.เด็กหญิง เพ็ญโฉม ถุงจันทร์
6.เด็กหญิง อาทิตยา บุญลือชา
7.เด็กหญิง สุนิสา จันดี
8.เด็กหญิง จุฑามาศ จันคามิ
9.เด็กหญิง จิราวรรณ พรมรินทร์
10.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วิเศษกลาง
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
3.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
4.นางสาว ชัญญาภัค สินศิริ
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จักรินทร์ สืบวงศ์
2.เด็กชาย ธนพล พงษ์วัน
3.เด็กชาย ณัฐพนธ์ ดาวสิงห์
4.เด็กชาย ธรรมศักดิ์ อาษา
5.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ศรีสว่าง
6.เด็กชาย อิทธิพล สะบาย
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นางสาว บัวทิพย์ ชูกลิ่น
3.นางสาว เรวดี ดาวใสย์
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านภูทอง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เจนจิรา หมู่มาก
2.เด็กหญิง ชัญญา สมศรี
3.เด็กหญิง สุวรรณี เรืองหงษา
4.เด็กหญิง จิรานุช เกษะมณีย์
5.เด็กหญิง อรทัย ธงชัย
6.เด็กหญิง แพรทอง จันทร์อ่อน
1.นาย พลายงาม เภาพาด
2.นาง สายฝน คำชัย
3.นาย บรรจง สลักคำ
4.นาย บรรจง สลักคำ
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
2.เด็กหญิง อนุศรา จันทะสน
3.เด็กหญิง ปวันรัตน์ บัวคำ
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
2.นาง เสาวคนธ์ คำแดง
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปภาวดี วิไลย์
2.เด็กหญิง สุพรรณี กงศรี
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี สิทธิพันธ์
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
42 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุทธิดา สายตา
2.เด็กหญิง พิราอร สิทธิพันธ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นางสาว ศิริพร สำราญ
43 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัทพงษ์ ศรีภักดี
2.เด็กหญิง พรมณี วรรณทอง
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิก 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กานดา สุภาพ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดี
1.นางสาว กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
45 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กาญจนา รักษา
2.เด็กหญิง วริษา ดีสุติน
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
46 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกราม 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อารยา สีดำ
2.เด็กหญิง รัตนไพลิน แสงเดือน
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2.นางสาว อลิศา แข่งขัน
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิรายุทธ สาสีมา
2.เด็กชาย ภูตะวัน พรหมจันทร์
3.เด็กชาย นภัสกร ศรีดา
1.นาย ชุมพล สุริยุทธ
2.นาง อัญชลี ตะเคียนจันทร์
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปรีชา ดงน้อย
2.เด็กหญิง ชนันพร ไพเตี้ย
3.เด็กหญิง เพียงพอ ศรีราตรี
1.นาย ดำรง สารราษฏร์
2.นาย ชุมพล สุริยุทธ
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พรทิพา เกษี
2.เด็กหญิง ณัฐธิพร จันทมั่น
3.เด็กหญิง นิโลบล ลาพันธ์
1.นาย อภิชาติ สำนวน
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชำเขียน 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ สีแก่
2.เด็กหญิง บุญญิสา เพียรภูเขา
3.เด็กหญิง จิราภา จินาวัลย์
4.เด็กหญิง วรรณภา พงษ์วัน
5.เด็กหญิง ศศิฉาย ติงสะ
6.เด็กหญิง ศศิวิมล มาตรสงคราม
1.นาง อัญชลา นามคุณ
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
3.นาย ศักดา ดาระหงษ์
51 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปนัดดา พลเมือง
2.เด็กหญิง วรางคณา เอกพงษ์
3.เด็กหญิง วริศรา ก้างออนตา
1.นาง อรอุมา สำนวน
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศุภโชค หิรัญวัน
2.เด็กหญิง สุนิสา ศิลศร
3.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ จันทะมั่น
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
2.นาง อัญชลี ตะเคียนจันทร์
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เจนจิรา ผิวหอม
2.เด็กหญิง ธิดาวรรณ บุญรอด
3.เด็กหญิง จิรนันท์ ตุมชาติ
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
54 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุขุมพันธ์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง ฐิฑาดา สมรัตน์
3.เด็กหญิง ณิชชารัตน์ รากวงศ์
1.นาง นางกิตติพรรณ สิงห์หาสน์
2.นาง สุพรรณี คำทวี
55 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านกราม 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อภัสนันท์ ชารีกัน
2.เด็กหญิง สุภาวดี อวดอ่อน
3.เด็กหญิง กัญจนาพร สีน้อย
1.นาง อรนุช สามารถ
2.นางสาว สุภัทรา ศรสันต์
56 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนธรณ์ อมรศิลป์
2.เด็กหญิง เกศรินทร์ จันลา
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทิง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม 1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนุชา มะโนชาติ 1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ สันขาว 1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทิง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุพรรษา ปาใจยา 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จันทร์มณี เบ็ญมาตร
2.เด็กหญิง ญาณัท ทิพย์วัน
3.เด็กหญิง จิรนันท์ สุระชาติ
4.เด็กหญิง วรรณนา พันชนะ
5.เด็กหญิง แสงจันทร์ ขวัญยืน
6.เด็กหญิง ฐิติกานต์ เสนคราม
7.เด็กหญิง ปณิดา คงอุสาห์
1.นาง น้ำฝน สารภี
2.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
3.นางสาว เรวดี ดาวใสย์
62 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เทอดศักดิ์ สิงห์อ่อน
2.เด็กหญิง ปาลิตา แก้วกันหา
3.เด็กหญิง ยุพเรศ จันทะมั่น
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
63 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนาวัลย์ พวงมาลัยทอง
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แหวนเพชร
3.เด็กหญิง อาทิตยา โพธิสาร
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกรียงไกร คำทูล
2.เด็กชาย ปาฏิหาริย์ พันธ์เป็น
3.เด็กชาย รัฐภูมิ ธวัชชัย
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านตาหมื่น 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อัครวิชญ์ วรพันธุ์
2.เด็กหญิง ทรายแก้ว พรมโลกา
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
66 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทิง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เดชา มุ่งมาตร
2.เด็กชาย สุรชัย วรรณทอง
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ เหลืองทอง
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
2.นาย จรูญ วรรณทอง

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.