หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ม.1-ม.3
12 คน / ครู 4 คน
0
2. 0748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยวม.1-ม.3
15 คน / ครู 4 คน
0
3. 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิงป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
5
4. 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
1
5. 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
2
6. 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
7. 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็กป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
8. 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วงป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
2
9. 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
2
10. 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
1
11. 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่องป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
1
12. 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
2
13. 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
14. 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กป.1-ป.6
9 คน / ครู 3 คน
0
15. 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยวป.1-ป.6
15 คน / ครู 4 คน
0
16. 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ป.1-ป.6
12 คน / ครู 4 คน
0
17. 0345 การแข่งขันวงอังกะลุงป.1-ป.6
20 คน / ครู 6 คน
0
18. 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชายป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
3
19. 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
2
20. 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
7
21. 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิงป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
4
22. 0375 การประกวดขับขานประสานเสียงป.1-ป.6
40 คน / ครู 8 คน
0
23. 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชายป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
3
24. 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิงป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
5
25. 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชายป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
1
26. 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
27. 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
28. 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
29. 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็กม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
30. 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วงม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
31. 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
32. 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
33. 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่องม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
34. 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
35. 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
36. 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
37. 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
1
38. 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
39. 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
40. 0750 การแข่งขันวงอังกะลุงม.1-ม.3
21 คน / ครู 6 คน
0
41. 0747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กม.1-ม.3
9 คน / ครู 3 คน
0
42. 0601 การประกวดขับขานประสานเสียงม.1-ม.3
40 คน / ครู 8 คน
0
43. 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
44. 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
1
45. 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม กป.1-ม.3
40 คน / ครู 8 คน
0
46. 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ขป.1-ม.3
40 คน / ครู 8 คน
0
47. 0643 การประกวดวงดนตรีสตริงม.1-ม.3
6 คน / ครู 3 คน
0
48. 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
49. 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.